Εργαστήριο Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής

και Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας

Κεντρικός άξονας της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής & Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας είναι η παρώθηση και η υποστήριξη, η προσωπική ανάπτυξη και ο αναστοχασμός, η παλιννόστηση του συναισθήματος και η αναδιήγηση του υποκειμένου, όχι ψυχοδυναμικά ή ψυχοθεραπευτικά αλλά στην «αλληλέχεια» συνάντηση της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας / περιεχοντολογίας.

Δηλαδή, κινείται η Φιλοσοφική Συμβουλευτική και η Φιλοσοφία της Αυτογνωσία στην πυκνότητα του φιλοσοφικού λόγου, στο είδος εκείνο της θέασης του κόσμου, όπου οι εκδορές της εσωτερικότητας με την βοήθεια της φιλοσοφίας μεταναστεύουν και ο αγχώδης συγκροτείται, ο καταθλιπτικός χαλαρώνει, ο αποξενωμένος παλιννοστεί.

Ο φιλοσοφικός λόγος, με την οντολογική του διείσδυση και την ανθρωπολογική του πλοήγηση, μπορεί να επαναφέρει το μυστικό, την αναλογία και τη μεταφορά, της προσωπικότητας, στη θέαση του κόσμου που κομίζει τη διαύγαση.

Το Εργαστήριο στρέφεται προς όλους εκείνους που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους αλλά και να βαθύνουν φιλοσοφικά την αυτογνωσία τους, να εξισορροπήσουν τον εσωτερικό τους χρόνο, να ψηλαφίσουν το αθέατο του νοήματος, το ονειρικό δέον του πράγματος, με τα αισθητηριακά – αντιληπτικά πεδία της «εμπείρωσης».